ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเริ่มต้นนั้น ในปี พ.ศ. 2528 เริ่มรับนักศึกษาปริญญาตรี ปกศ.สูง เป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ จากนั้นได้ปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2537 และในปี พ.ศ.2542 ได้จัดตั้งโปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้างขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มีการเปิดโปรแกรมเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก ในปี พ.ศ.2548 ตามลำดับ

ในปีการศึกษา 2553 ได้มีการจัดให้กลุ่มหลักสูตรที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง และหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมกันเป็นภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน คืออาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 9)

ปรัชญา

สร้างบัณฑิตให้มี ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

บูรณาการองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

พันธกิจ

มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนด้านทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์และสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 2 ด้านดังนี้

1. ด้านการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนด้านทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล
2.ส่งเสริมและผลิตงานวิจัย Research & Development (R&D) ด้านทักษะความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอบคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและต่างประเทศ รวมถึงการบริการด้าน นวัตกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามความต้องการของท้องถิ่น

โครงสร้างการบริหารงาน

org-chart