ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง 9 สถาบัน เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง 9 สถาบัน เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

update : 12 พ.ค. 2566 10:39:21 231
นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ คว้ารางวัลระดับดีมาก และรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ คว้ารางวัลระดับดีมาก และรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

update : 12 พ.ค. 2566 10:38:26 144
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรม “การทำอาหารไทย” ให้กับนักศึกษาโครงการ “Passage to ASEAN: P2A” จากประเทศสิงคโปร์

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรม “การทำอาหารไทย” ให้กับนักศึกษาโครงการ “Passage to ASEAN: P2A” จากประเทศสิงคโปร์

update : 12 พ.ค. 2566 10:36:11 164