ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ คว้ารางวัลระดับดีมาก และรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา เงาใส คว้ารางวัลระดับดีมาก จากการนำเสนอผลงานในกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ผลงานวิจัยเรื่อง “การพยากรณ์จำแนกระยะของโรคไตเรื้อรัง โดยใช้เทคนิค Multinomial Logistic Regression” กรณีศึกษา : โรงพยาบาลอมก๋อย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราภรณ์ สร่างโน คว้ารางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์โควิต – 19 ปี 2565 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุญน้ำเพชร อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี