ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง 9 สถาบัน เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง 9 สถาบัน เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประกอบด้วย

    1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

    3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

    6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

    7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

    8. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

และนำเสนอฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้อง SCI-207 ชั้น 2 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร