ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาษา อาษา
ผศ.ดร.อาษา อาษา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หัวหน้าภาควิชา
ศีลวัตร สาธร
อ.ศีลวัตร สาธร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ไชยเชิด ไชยนันท์
อ.ไชยเชิด ไชยนันท์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สุชาติ เตชะอุดมเดช
ผศ.ดร.สุชาติ เตชะอุดมเดช
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ศิริกันยา เลาสุวรรณ
อ.ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์
อ.ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
นภมินทร์ ศักดิ์สง่า
อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่า
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เสาวลักษณ์ เรืองศรี
อ.ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สุชีวัน อินทุ่ง
อ.ดร.สุชีวัน อินทุ่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา
ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร
ผศ.ดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สมศักดิ์ บุญแจ้ง
อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
นันทนัช จินตพิทักษ์
อ.ดร.นันทนัช จินตพิทักษ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ
ผศ.ดร.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
คณิศร สินธุบุญ
อ.คณิศร สินธุบุญ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ภควดี โอสถาพร
อ.ภควดี โอสถาพร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
อธิวัฒน์ วังใหม่
อ.อธิวัฒน์ วังใหม่
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์
ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
คุณธรรม สันติธรรม
อ.ดร.คุณธรรม สันติธรรม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รตานรี สุทธิพงษ์
อ.รตานรี สุทธิพงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ